Generalforsamling 2020


Generalforsamlingen er udsat.

Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt 2. april, er udsat på ubestemt tid. Så snart vi ved noget endeligt, får medlemmerne besked.

Kære medlemmer af Langelands Museumsforening.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Langelands Museumsforening 2020.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 2. april klokken 19.00 i Borgerhuset, Rudkøbing. (Med forbehold for ændring af dato).

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 6. Fastsættelse af kontingent for det løbende år 7. Indkomne forslag 8. Orientering om museets virksomhed 9. Eventuelt

 

Ad. pkt. 4
Bestyrelsesmedlemmerne er pt.:
Knud Pedersen (formand)
Jørgen Skaarup (næstformand)
Chresten Kruchov (sekretær)
Ralf Andersen (kasserer)
Birgitte Hansen

På valg er Knud Pedersen og Birgitte Hansen.
Begge er villige til genvalg.

Suppleanterne er pt.:
Jette Nevers
Manfred Werner.
Manfred Werner modtager ikke genvalg.

Ad. pkt. 5
Revisorerne er pt.:
H.C. Rasmussen
Anton Carlsen
Revisorsuppleant er pt.:
Christian Faber-Rod
Alle tre er villige til genvalg.

Ad. pkt. 6
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 stadig skal være 75,- kr. pr. medlem.

Ad. pkt. 7
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før den varslede generalforsamling.

Ad. pkt. 8
Sigurd Bohr orienterer om museets virksomhed.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling vil Sigurd Bohr fortælle om museets arkæologiske aktiviteter fra 2017 til 2020.

På bestyrelsens vegne
Knud Pedersen

 

Bestyrelsens beretning

Magthaverne, museer og museumsforeninger udgør en helhed.

Museets opgave er kort fortalt at indsamle, opbevare, fortolke og formidle viden om historien til borgerne. Og at give os et så realistisk og sandfærdigt billede af den historiske virkelighed, vi lever i, som overhovedet muligt.
Magthavernes fornemmeste pligt er at understøtte denne opgave - økonomisk og politisk. Og ellers ikke at blande sig i museets arbejde, udover at sikre sig, at det foregår på et videnskabeligt og økonomisk forsvarligt grundlag.
Museumsforeningen er museets lokale forankring: Vi skal bistå med information mellem museet og borgerne. Og vi skal derudover engagere borgerne i den lokale historie og kulturhistorie.

Den første del af vores opgave – at være forbindelsesled mellem museet og borgerne - har magthaverne i år besværliggjort ved deres ”grønthøsterpolitik” (at spare 2 % hvert år) Museet har været nødt til at skære ind til benet og har derfor ikke haft mulighed for at give os oplysninger om museets gøren og laden, som vi derefter har kunnet sende videre til vores medlemmer. På mail og på vores hjemmeside.
Så snart Cecilie Bønnelyckes stilling igen bliver besat, vil der atter tilflyde foreningen informationer - er vi blevet lovet.

Den anden del af vores opgave - at engagere borgerne i den lokale historie – har det været nemmere for os at løse. Ja, bortset fra den planlagte guidede tur til Strynø i efteråret 2019, hvor kun tre af vores medlemmer viste interesse. Vi måtte derfor aflyse. Og da det ovenikøbet var anden gang, vi måtte droppe en Strynøtur på grund af for få deltagere, har et besøg på naboøen desværre nu lange udsigter.
Turen til Marstal med den nye færge den 1. marts var derimod en kæmpe succes. 49 glade medlemmer krydsede det store hav og fik et fantastisk indblik i Marstals historie gennem tiderne og i Søfartsmuseets samlinger og fortællinger. Jørgen Skaarup og Erik Kromann var de kyndige historievejledere.
I efteråret skulle vi have haft et foredrag med museumsinspektør Sigurd Bohr. Ham får I at høre i dag umiddelbart efter, at den ordinære generalforsamling er slut. Han vil fortælle os om museets arkæologiske aktiviteter fra 2017 – 2020.

Peter Dragsbos foredrag om Genforeningen den 26. marts i Borgerhuset er blevet udskudt pga. den aktuelle Coronavirus. Borgerhuset er simpelthen låst indtil den 30. marts. Vi finder en ny dato til foredraget.
Ralf Andersen har pr. 1. januar overtaget kassererjobbet. Det har bevirket en opstramning af kontingentafdelingen og et fuldt overblik over antallet af medlemmer. Det vil Ralf Andersen berette mere om under næste punkt på dagsordenen.
Vores hjemmeside har fået ny webmaster – Tina Stiller Kodal. Og når Langelands Museum igen er oppe på fuld kapacitet, vil der atter være nyheder fra museet på hjemmesiden. 
Nu den 23. april er vi inviteret til samrådsmøde omkring vores kulturarv. Mødet skal planlægge aktiviteterne på øens Kulturarvsdag lørdag den 5. september. Jørgen Skaarup og jeg vil tilbyde indlæg om fortidsminder på henholdsvis Nordøen og fra Sandhagen på Sydøen. Og endelig har Aof-centret i Svendborg tilbudt os et samarbejde omkring planlægning og afholdelse af foredrag. Jo flere vi er til at løse den del af vores forpligtigelser, jo stærkere står vi. Og jo bedre muligheder for spændende foredrag har vi.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på en fare, der truer danske museumsforeninger på livet.
Jeg var til regionalmøde i paraplyforeningen: ”Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark” sidst i februar i Kerteminde. Her blev jeg klar over, at mange foreninger følte sig kørt ud på et sidespor af museerne, fordi der bliver dannet museumsklubber.
Hvor museumsforeningerne (og venneforeninger) er demokratiske, lokalt forankrede organisationer – et bindeled mellem museum og befolkning - er klubberne udelukkende en økonomisk foranstaltning mellem museet og medlemmerne (der ikke har andre forpligtigelser at varetage end hensynet til sig selv). Og i det spil er der ikke længere den store brug for museumsforeningerne.
Det var en fare fra en kant, jeg ikke lige havde set komme. Men er vel ret beset en logisk konsekvens, hvis magthaverne bliver ved med at gøre livet økonomisk surt for museerne? Og bliver ved med at prioriterer økonomien højere end kulturen og det demokratiske fundament, museerne hviler på og styrker.
Jeg kan berolige de fremmødte med, at Langelands Museumsforening er en lille, stærk forening, der er klar til kæmpe for at opfylde vort formål: At styrke interessen for samt støtte og udvikle museumsarbejdet i Langeland Kommune.
Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at takke vores trofaste medlemmer for et godt år.

Tak.